• Grameimpuls a les Xarxes Social
 • http://www.grameimpuls.es/UserFiles/banners/banner_25_anys.jpg


Escola Taller. Què hi puc aprendre?

Les especialitats que si ensenyen

Les especialitats que podràs aprendre en aquesta Escola Taller, son aquestes:
 

 

TALLER  D’INSTAL·LACIÓ D’EQUIPS D’ENERGIA RENOVABLE

CURS TEÒRIC I PRÀCTIC DE 3640 HORES EN TOTAL

Objectius:

 • Adquirir hàbits laborals i experiència professional per tal de facilitar la integració i inserció en el mercat de treball actual.
 • Implementar els coneixements i les tècniques necessàries per a poder desenvolupar l’ofici.
 • Contribuir a la rehabilitació, manteniment i millora del patrimoni arquitectònic del municipi.
PROGRAMA / TREBALL

INSTAL·LADOR DE SISTEMES D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA.

 • Organitzar la feina, ubicant els elements principals d’una instal·lació.
 • Muntar col·lectors solars tèrmics en l’estructura de suport.
 • Instal·lar i connectar el circuit primariInstal·lar el circuit secundari
 • Instal·lar el quadre de control i posar en marxa la instal·lació.

INSTAL·LADOR DE SISTEMES D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA.

 • Col·locar i interconnectar les plaques fotovoltaiques.
 • Col·locar la bateria i el quadre de control de la instal·lació.
 • Instal·lar i interconnectar els elements de consum amb el quadre de control.
 • Comprovar i explicar el funcionament de la instal·lació.

ELECTRICISTA D’EDIFICIS

 • Muntar, instal·lar, mantenir i reparar línies elèctriques interiors i exteriors de baixa tensió i sistemes de posada a terra.
 • Muntar, instal·lar, mantenir i reparar quadres individuals en edificis i automatismes elèctrics i cablatge intern d’aquests.

LAMPISTA

 • Muntar instal·lacions comunes i individuals d’aigua freda i calenta en edificis.

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA.

 • Interpretació i dibuix bàsic de croquis i plànols
 • Elaboració de pressupostos i memòries
 • Prevenció de riscos i seguretat en el treball. Coneixement i aplicació.
 • Formació bàsica (càlcul, geometria, comunicació)
 • Alfabetització informàtica
 • Sensibilització ambiental.
 • Català.
 • Suport a la inserció laboral. Orientació laboral i tècniques de recerca de feina.
ACTUACIONS I OBRES A REALITZAR
 • Obra nova d’instal·lació, en coberta plana, d’equips d’energia solar tèrmica. Centre de formació en el recinte de l’Escola Taller.
 • Obra nova d’instal·lació de terra radiant. Centre de formació en el recinte de l’Escola Taller.
 • Obra nova d’instal·lació elèctrica en els tallers de fusteria, pintura i energia renovable d’Escola Taller.
 • Manteniment d’instal·lacions elèctriques i de fontaneria en l’edifici de l’Escola Taller i Escola de Restauració.
 • Projecte d’obra nova d’instal·lació d’equips d’energia solar fotovoltàica, connectada a xarxa de 9,92 Kwp. Centre d’Empreses Bosc Llarg.
 • Projecte d’ampliació d’instal·lació elèctrica (C.E.I.P. Serra de Marina, Salvat Papasseit, Rosselló Porcel)
 • Projecte de col·locació de lluminària a l’Acadèmia Manent.

TALLER DE FUSTERIA

CURS TEÒRIC I PRÀCTIC DE 3640 HORES EN TOTAL

Objectius:

 • Adquirir hàbits laborals i experiència professional per tal de facilitar la integració i inserció en el mercat de treball actual.
 • Implementar els coneixements i les tècniques necessàries per a poder desenvolupar l’ofici.
 • Contribuir a la rehabilitació, manteniment i millora del patrimoni arquitectònic del municipi.
PROGRAMA / TREBALL

FUSTERIA.

 • Definir solucions constructives amb fusta en la construcció i la decoració Elaborar pressupostos. Marcatge i traçat de fusteria i moble.
 • Estudi i utilització de les eines i màquines de fusteria (manuals, portàtils i estàtiques: obrar, regruixar, tupí, serra cinta).
 • Esmolat i afinat de les eines de tall.
 • Estudi de les fustes nacionals i internacionals. Propietats, malalties i defectes de la fusta. Trossejat, dessecació i tractament de la fusta.
 • Mecanitzar peces de fusta i taulers.
 • Construcció i muntatge en tallers d’elements de fusteria (muntatge en taller de portes i finestres, i premuntatge d’altres elements de fusteria).
 • Coneixement, classificació i aplicació de coles i adhesius.
 • Estudi i pràctica de diferents tipus d’encaixos i acoblaments.
 • Coneixements i utilització de diferents tipus de ferramenta per la fusta.
 • Instal·lar en obra elements de fusteria.

 

ENVERNISSADOR.

 • Preparar i aplicar productes d’acabat amb mitjans mecànics i manuals (polit, tenyit, acolorit i envernissat).

 

EBENISTA

 • Muntar i/o instal·lar el moble (encadellat i muntatge de mobles conformats partint de taulers i de mobles de fusta massissa).
 • Elaborar composicions de xapa i marqueteria (melamina, contraplacat, estratificat, fusta massissa).

 

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA.

 • Interpretació i dibuix bàsic de croquis i plànols
 • Elaboració de pressupostos i memòries
 • Prevenció de riscos i seguretat en el treball. Coneixement i aplicació.
 • Formació bàsica (càlcul, geometria, comunicació)
 • Alfabetització informàtica
 • Sensibilització ambiental.
 • Català.
 • Suport a la inserció laboral. Orientació laboral i tècniques de recerca de feina.
ACTUACIONS I OBRES A REALITZAR
 • Construcció de caixes d’eines amb tauler OCUMÉ
 • Construcció de moble per a impressora amb portes, prestatges i acabat envernissat.
 • Construcció de bastiment d’envà, pitxolí i ¾ obra.
 • Col·locar portes amb pany i joc de manetes.
 • Col·locar guarnits de bastiments.
 • Col·locar bastiment d’armari amb portes corredores. Centre de Motivació Laboral.
 • Aplacar amb estratificat taules de despatx i reunions. Centre d’Empreses Bosc Llarg.
 • Construcció de portes insonoritzades. Centre Escola Taller.
 • Construcció i muntatge de taulell estratificat per a recepció. Centre de Motivació Laboral i Centre de Formació Ocupacional La Ginesta.
 • Construcció de buc amb calaixos. Escola Taller.
 • Construcció de reposapeus amb goma i DM acabat envernissat.
 • Construcció de taules especials massisses a mida. Centre de Motivació Laboral.
 • Revestir bastiments. Centre Acadèmia Manent.
 • Construcció de taules per a ordinadors pel Club de Feina. Seu central de Grameimpuls, SA.
 • Construcció de bastiments DUET amb fulles finestres. Centre Acadèmia Manent.

TALLER D' INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I ELECTRICITAT

CURS TEÒRIC I PRÀCTIC DE 3640 HORES EN TOTAL

Objectius:

 • Adquirir hàbits laborals i experiència professional per tal de facilitar la integració i inserció en el mercat de treball actual.
 • Implementar els coneixements i les tècniques necessàries per a poder desenvolupar l’ofici.
 • Contribuir a la rehabilitació, manteniment i millora del patrimoni arquitectònic del municipi.
PROGRAMA / TREBALL

INSTAL·LADOR D’ELECTRICITAT.

 • Organitzar la feina, ubicant els elements principals d’una instal·lació.
 • Muntar col·lectors solars tèrmics en l’estructura de suport.
 • Instal·lar i connectar el circuit primari
 • Instal·lar el circuit secundari
 • Instal·lar el quadre de control i posar en marxa la instal·lació.

 

INSTAL·LADOR DE SISTEMES D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA.

 • Col·locar i interconnectar les plaques fotovoltàiques.
 • Col·locar la bateria i el quadre de control de la instal·lació.
 • Instal·lar i interconnectar els elements de consum amb el quadre de control.
 • Comprovar i explicar el funcionament de la instal·lació.

 

ELECTRICISTA D’EDIFICIS

 • Muntar, instal·lar, mantenir i reparar línies elèctriques interiors i exteriors de baixa tensió i sistemes de posada a terra en edificis i equipaments urbans. Reglament electrotècnic per a baixa tensió.
 • Muntar, instal·lar, mantenir i reparar quadres individuals en edificis i automatismes elèctrics i cablatge intern d’aquests edificis. Circuits d’enllumenats, monofàsics i trifàsics, graus d’electrificació. Instal·lacions elèctriques amb tub i canal de PVC rígid, encastades amb tub anellat.
 • Instal·lar, mantenir i reparar aparells i màquines elèctriques estàtiques i dinàmiques en edificis. Connexionar motors monofàsics i trifàsics.
 • Muntar, instal·lar, mantenir i reparar instal·lacions singulars d’edificis (megafonia, interfons, instal·lacions de seguretat, iniciació a instal·lacions d’energia solar fotovoltaica.

 

LAMPISTA

 • Muntar instal·lacions comunes i individuals d’aigua freda i calenta en edificis. Normes bàsiques per a instal·lacions de subministraments d’aigua. Instal·lacions amb canonada de ferro galvanitzat, coure i polietilé. Col·locació i instal·lació de termos i acumuladors elèctrics d’aigua calenta. Instal·lacions de calefacció a gas amb radiadors en edificis.
 • Instal·lar xarxes de sanejament per a la recollida d’aigües pluvials i fecals. Instal·lacions amb canonada de PVC.
 • Muntar aparells sanitaris i elements accessoris.
 • Reparar i mantenir instal·lacions de canonades en edificis.

 

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA.

 • Interpretació i dibuix bàsic de croquis i plànols
 • Elaboració de pressupostos i memòries
 • Prevenció de riscos i seguretat en el treball. Coneixement i aplicació.
 • Formació bàsica (càlcul, geometria, comunicació)
 • Alfabetització informàtica
 • Sensibilització ambiental.
 • Català.
 • Suport a la inserció laboral. Orientació laboral i tècniques de recerca de feina.
ACTUACIONS I OBRES A REALITZAR
 • Modificació dels muntants d’aigua, variant el seu recorregut i ubicant les claus de pas en zona accessible. Centre d’Empreses Bosc Llarg.
 • Instal·lació de xarxa informàtica per a dotze aules, amb connexió de cablatge en servidor. CEIP Fray Luis de León.
 • Nova instal·lació de xarxa informàtica i electricitat en sala d’ordinadors. CEIP Banús.
 • Instal·lació de xarxa informàtica per a l’aula d’acollida. CEIP Lluís Millet.
 • Instal·lació de calefactors en vestuari de pista esportiva. CEIP Lluís Millet.
 • Instal·lació de xarxa informàtica i elèctrica per a aula d’acollida. CEIP Miguel de Unamuno.
 • Substitució de xarxa elèctrica general en sala d’ordinadors. CEIP Pallaresa.
 • Instal·lació d’aigua i electricitat des d’escomeses fins a punts de servei en les tres plantes de l’edifici. Centre Acadèmia Manent.
 • Manteniment de les instal·lacions en els diferents centres. Grameimpuls, SA

TALLER RAM DE PALETA I PLADUR

CURS TEÒRIC I PRÀCTIC DE 3640 HORES EN TOTAL

Objectius:

 • Adquisició d’uns hàbits laborals i una experiència professional per tal de facilitar la seva integració i inserció en el mercat de treball actual
 • Implantació de coneixements i tècniques necessàries per a desenvolupar el seu ofici
 • Contribuir a la rehabilitació, manteniment i millora del patrimoni arquitectònic del municipi
PROGRAMA / TREBALL

PALETA

 • Coneixement i utilització de materials, eines i màquines.
 • Aixecar obra de fàbrica amb maons, pedres i blocs de ciment, interiors i exteriors. Estudi i aplicació dels diferents aglomerats (dosificacions). Sistemes d’anivellació i aplomat. Construcció d’envans. Estudi i muntatge de bastides simples. Col·locació de bastiments. Formacions de bigues perimetrals de formigó armat. Reforç de bigues i recalç. Enderroc.
 • Fer revestiments continus amb morters i pastes. Arrebossats i emblanquinats amb morters i pastes. Enguixat i emblanquinat amb guix. Revestiment de parets amb rajola. Formació de paviments amb formigó. Col·locació de solat amb terratzo i gres

 

INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT

 • Coneixement i utilització de materials, eines i màquines.
 • Construcció amb plaques: envans, trasdossats, entregues, envans d’alta seguretat (antifoc, ignífuga, hidròfuga) i aïllants (acústic i tèrmic), suports i ancoratges, celras i fals sostre registrable (tipus ARMSTRONG i HERACLIT),
 • acabats i tractaments de juntes. Sistemes d’anivellació i aplomat.
 • Construccions d’elements decoratius (pilars de diverses formes, prestatgeries, mostradors, xemeneies)
 • Suport a instal·lacions elèctriques (col·locació de caixes i caixetins).

 

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

 • Interpretació i dibuix bàsic de croquis i plànols
 • Elaboració de pressupostos i memòries
 • Prevenció de riscos i seguretat en el treball. Coneixement i aplicació
 • Formació bàsica (càlcul, geometria, comunicació)
 • Alfabetització informàtica
 • Sensibilització ambiental
 • Català
 • Suport a la inserció laboral. Orientació laboral i tècniques de recerca de feina
ACTUACIONS / OBRES
 • Muntatge de fals sostre registrable tipus Armstrong i Heraclit (Centre Acadèmia Manent. Centre d’Empreses Bosc Llarg. Centre de Formació Ocupacional La Ginesta).
 • Construcció de sostres continus, inclinats i rectes (Centre Acadèmia Manent).
 • Construccions decoratives, prestatgeries (Centre d’Empreses Bosc Llarg).
 • Construcció d’envans aïllants acústics i tèrmics (Centre Escola Taller en taller de fusteria. Centre de Formació Ocupacional en taller de torners).
 • Construcció d’envans i trasdossats amb plaques (Centre Acadèmia Manent. Centre Escola Taller en els tallers de fusteria i pintura).
 • Suport a instal·lacions elèctriques (Centre Acadèmia Manent).
 • Col·locació de bastiments (Centre Acadèmia Manent. Centre d’Empreses Bosc Llarg).

 

TALLER DE PINTURA

CURS TEÒRIC I PRÀCTIC DE 3640 HORES EN TOTAL

Objectius:

 • Adquisició d’uns hàbits laborals i una experiència professional per tal de facilitar la seva integració i inserció en el mercat de treball actual
 • Implantació de coneixements i tècniques necessàries per a desenvolupar el seu ofici
 • Contribuir a la rehabilitació, manteniment i millora del patrimoni arquitectònic del municipi
PROGRAMA / TREBALL

PINTURA

 • Organitzar la feina, materials, mitjans i equips. Manteniment i neteja.
 • Classificació general de pintures i les seves aplicacions.
 • Teoria del color.
 • Preparar el suport (guix, fusta, metall, plaques de guix laminat, arrebossats i monocapa) per pintar o empaperar.
 • Preparar i aplicar pintura de façanes. Muntatge i desmuntatge de bastides.
 • Preparar i aplicar revestiments monocapa.
 • Aplicar pintura sobre qualssevol tipus de superfície (pintures al tremp i plàstiques, envernissaments, lacats i esmaltats).
 • Veladures a l’aigua i a l’oli. Acabats decoratius: esponjat, drapejat, tampó, bany de color, estuc venecià, atmosphere, estergit, gotelé, estuc a la cal en fred.
 • Empaperar i col·locació de sanefes.
 • Imitacions i rètols.
 • Impermeabilització.

 

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

 • Interpretació i dibuix bàsic de croquis i plànols
 • Elaboració de pressupostos i memòries
 • Prevenció de riscos i seguretat en el treball. Coneixement i aplicació
 • Formació bàsica (càlcul, geometria, comunicació)
 • Alfabetització informàtica
 • Sensibilització ambiental
 • Català
 • Suport a la inserció laboral. Orientació laboral i tècniques de recerca de feina
ACTUACIONS / OBRES
 • Rehabilitació i pintat de taller (Centre d’Empreses Bosc Llarg).
 • Pintat de recepció i despatxos (Centres d’Empreses Bosc Llarg i Can Peixauet).
 • Esmaltat de portes (Centre d’Empreses Can Peixauet).
 • Pintat del frontal metàl·lic de la façana (Centre d’Empreses Can Peixauet).
 • Pintat de despatxos i passadís. Esmaltat de portes i sòcols de fusta (Centre de Motivació Laboral).
 • Aplicació d’estuc a la cal en fred en la recepció (Centre de Motivació Laboral).
 • Pintat de portes metàl·liques del carrer (Centre de Motivació Laboral).
 • Pintat de portes, parets i aplicació d’estuc venecià (Centre Escola Taller).
 • Pintat de portes i parets a la recepció (Centre Escola Taller).
 • Pintat d’aules de la planta baixa i passadís, i esmaltat de portes (Centre de Formació Ocupacional. La Ginesta).
 • Pintat de despatxos i lavabo, i esmaltat de portes. Esmaltat de baranes (Oficines Centrals de Grameimpuls).
 • Realització de projecte de rehabilitació de dues habitacions destinades al descans dels infants. Pintat de parets amb sòcol i canvi de color amb acabat decoratiu. Col·locació de sanefa en el sòcol i realització d’estergits infantils.
 • Esmaltat de portes i enguixat (C.E.I.P. Sagrada Família).
 • Pintat de reixes exteriors, de parets dels lavabos i esmaltat de portes. Rehabilitació i pintat del vestuari del col·legi i esmaltat de portes (C.E.I.P. Sagrada Família).
 • Pintat de passadís i porta (C.E.I.P. Les Palmeres).
 • Pintat de parets i sostres d’aules i passadís afectats per humitats (C.E.I.P. Torre Balldovina).
 • Pintat de superfícies metàl·liques de reixes, portes i tanques (C.E.I.P. Torre Balldovina).
 • Pintat de parets i sostres d’aules i esmaltat de portes i baranes (Escola d’Adults del Fondo).
 • Projecte de rehabilitació de l’Acadèmia Manent. Obra nova de pintura de paret, aplicació de tècniques decoratives, esmaltat de portes, acabat envernissat de finestres.

TALLER DE RESTAURACIÓ D’ÀREES DEGRADADES I TREBALLS FORESTALS

CURS TEÒRIC I PRÀCTIC DE 3640 HORES EN TOTAL

Objectius:

 • Adquisició d’uns hàbits laborals i una experiència professional per tal de facilitar la seva integració i inserció en el mercat de treball actual
 • Implantació de coneixements i tècniques necessàries per a desenvolupar el seu ofici
 • Contribuir a la rehabilitació, manteniment i millora del patrimoni arquitectònic del municipi
PROGRAMA / TREBALL

RESTAURACIÓ D’ÀREES DEGRADADES I TREBALLS FORESTALS

 • Preparar el terreny i realitzar infraestructures bàsiques de jardins. Replantejar un terreny per a la implantació d’un jardí. Realitzar construccions en jardins segons les indicacions contingudes en un croquis o plànol. Identificarles característiques del sòl que intervenen en la fertilitat. Realitzar les feines de preparació del sòl amb motocultor. Realitzar feines complementàries i manuals amb les eines adequades en cada cas. Creació i instal·lació de camins, rocalles i altres elements accessoris de jardí.
 • Implantar el material vegetal. Reconèixer els òrgans fonamentals de les plantes. Identificar les espècies de plantes ornamentals més importants.
 • Viverisme. Multiplicació i reproducció d’espècies vegetals. Control i manteniment de planta de viver. Tècniques de trasplantament. Coneixement i cura de plantes d’interior i exterior. Preparació de substrats.
 • Mantenir jardins. Identificació de plantes ornamentals. Plantació i sembra. Reconèixer les característiques: exigències bàsiques de les espècies de plantes ornamentals més importants. Aplicar diferents tècniques de plantació d’arbres, arbusts i altres plantes ornamentals. Sembrar gespes.Reg. Identificar les característiques físiques d’un sòl lligades a la seva capacitat d’emmagatzemar aigua. Regar en funció de les necessitats hídriques. Regar per peu o en superfície de manera uniforme. Regar per aspersió coneixent les característiques i tècniques bàsiques. Realitzar la conservació i manteniment dels equips de reg.
 • Adobament. Conèixer les necessitats i els mecanismes de nutrició vegetal. Reconèixer els diferents tipus d’adobs i els nutrients que aporten. Aplicar adob manualment.
 • Poda d’arbres i arbusts ornamentals. Aplicar els diferents principis generals de la poda d’arbres i arbusts ornamentals. Realitzar les operacions necessàries de preparació i manteniment dels equips de poda. Aplicar les tècniques de poda d’harmonització i manteniment en arbres ornamentals. Aplicar tècniques de poda en arbusts ornamentals.
 • Control fitosanitari. Interpretar les informacions de les etiquetes de les diferents classes de pesticides, coneixent l’acció i escollint el producte, així com el moment de l’aplicació segons l’espècie conreada i el nivell de dany que pot ocasionar el patogen.
 • Realitzar operacions específiques de manteniment de gespes. Segar la gespa utilitzant els equips més adequats a cada situació. Aplicar les diferents tècniques de manteniment de gespes adequades a cada cas.
 • Realitzar feines d’estassada en massa forestal. Desbrossar i realitzar les activitats necessàries a fi i efecte de reduir el risc d’incendis i afavorir el desenvolupament de la massa forestal.
 • Executar aclarides i podes. Preparar les eines i la maquinària necessària per a realitzar podes i aclarides. Efectuar podes en espècies forestals amb mitjans manuals i/o mecànics per afavorir-ne el desenvolupament equilibrat.
 • Realitzar reg amb cuba de plantacions forestals. 

 

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

 • Interpretació i dibuix bàsic de croquis i plànols
 • Elaboració de pressupostos i memòries
 • Prevenció de riscos i seguretat en el treball. Coneixement i aplicació
 • Formació bàsica (càlcul, geometria, comunicació)
 • Alfabetització informàtica
 • Sensibilització ambiental
 • Català
 • Suport a la inserció laboral. Orientació laboral i tècniques de recerca de feina
ACTUACIONS / OBRES
 • Treball de prevenció d’incendis: desbrossar, aclarir vegetació i selecció d’espècies a l’Àrea de Servei de la Font de l’Alzina, riera de Can Calvet, C.E.I.P. Primavera.
 • Poda amb perxa, motoserra, tisores, serra de mà a l’ària de l’Escola Taller i Centre de Formació La Ginesta.
 • Reg amb mànega i amb cuba de plantació forestal del Camí de Sant Jerònim de la Murtra i Font de l’Alzina.
 • Tècniques d’estabilització i restauració de talussos a la Riera de Can Calvet.
 • Manteniment de la Font de Sant Roc, Centre de Formació Ocupacional La Ginesta, Escola Taller, Escola de Restauració, Centre d’Empreses Bosc Llarg, Àrea de Serveis del Parc de Sant Mateu.
 • Treball de restauració del jardí de l’Escola Taller.
 • Remodelació de les zones ajardinades del C.E.I.P. Les Palmeres, C.E.I.P. La Pallaressa, C.E.I.P. Salvatella i Complexe Esportiu Torribera.
 • Instal·lació de sistemes de reg per aspersió automatitzats al C.E.I.P. La Pallaressa i Escola Taller.